02-644-9620-1 contact@aims.co.th

พบกับการเรียนในรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า SELF และ SELF Anywhere

การเรียน SELF คือการเรียนแบบ on demand ที่ aims โดยผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการความยืดหยุ่นในการจัดตารางเรียนเอง เช่น อาจมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะทำให้ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งหากเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ SELF จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะสามารถมาเรียนได้เมื่อมีเวลาว่าง โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิใช้ชั่วโมงเรียนได้ 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียน แต่ไม่เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ เช่น วิชา GED Writing มีจำนวนชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมง หากลงทะเบียนไว้เมื่อ 1 ม.ค. สามารถเก็บชั่วโมงได้จนถึง 1 ก.ค. โดยระหว่างช่วง 6 เดือนนั้นยังใช้ชั่วโมงไปไม่ครบ 30 ชั่วโมง ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ส่วนการเรียน SELF Anywhere คือการเรียนผ่าน Device ต่างๆ เช่น PC, iPad, Notebook, Smartphone จากที่ไหนก็ได้ เลือกเรียนได้ทั้ง 5 วิชา ดูรายละเอียดได้ที่นี่


รายละเอียดการเรียน SELF & SELF Anywhere

ส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างการสอน โดยอาจารย์ศรัณย์ ผู้ซึ่งได้รับเชิญไปบรรยาย ณ สถาบันต่างๆกว่า 20 แห่งในรอบ 2 ปี เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น